Криворізька гімназія № 91

 

Піклувальна рада

При Закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти

піклувальна
 рада.

6.9. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.10.  Основними завданнями піклувальної ради є:

6.10.1 сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

6.10.2 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Закладі;

6.10.3 зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

6.10.4 організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівни-ків;

6.10.5 вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загально-обов'язкового навчання;

6.10.6  запобігання дитячій бездоглядності;

6.10.7  сприяння працевлаштуванню випускників Закладу;

6.10.8  стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

6.10.9  всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Закладом.

6.11. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

6.12. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

6.13. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

6.14. Не допускається втручання членів піклувальної ради, батьків учнів в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

6.15. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

6.16. Піклувальна рада діє на засадах:

6.16.1 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

6.16.2 дотримання вимог чинного  законодавства України;

6.16.3 самоврядування;

6.16.4 колегіальності ухвалення рішень;

6.16.5 добровільності і рівноправності членства;

6.16.6 гласності.

6.17. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

  1. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засі-данні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

6.19. Голова піклувальної ради:

6.19.1  скликає і координує роботу піклувальної ради;

6.19.2  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

6.19.3  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

6.19.4 представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з
питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклува-льної ради.

6.20. Піклувальна рада має право:

6.20.1 вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої,     наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

6.20.2  залучати додаткові джерела фінансування Закладу;

6.20.3 вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Закладу;

6.20.4  стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

6.20.5 брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи
Закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

6.20.6 створювати комісії, Ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;