Криворізька гімназія № 91

 

Батьки

 

Комітети (ради) є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у Закладі.

6.28. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом Закладу  та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

6.29.  Рішення про заснування батьківських комітетів класів (класу) або Закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або Закладу.

6.30. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюєть-ся шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва Закладу.

6.31. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

6.32. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

6.33. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

6.34. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

6.34.1  формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, станов-ленню учнівського самоврядування;

6.34.2 виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

6.34.3 формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

6.34.4  захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

6.34.5  здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

6.34.6  запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

6.34.7 всебічного зміцнення зв'язків між родинами, Закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

6.34.8 залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позаклас-ної та позашкільної роботи;

6.34.9 організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань  серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

6.34.10 вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази Закладу та його благоу-строю.

6.35. Основними принципами діяльності комітетів є: законність, гласність, колегіальність, толерантність, виборність, організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством; підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків Закладу, класів (класу).

  1.   Організація діяльності комітетів.

6.36.1. Комітет класу (класів) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу чи декількох класів, і діє від їх імені. Комітет класу (класів), голова та зас-тупник голови обираються на зборах батьків класу (класів) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу (класів).

6.36.2. Збори батьків класу (класів) проводяться за рішенням комітету класу (класів) не рідше двох разів на семестр.

6.36.3. Комітет Закладу формується з голів (представників) усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради Закладу.

6.36.4. Кількісний та якісний склад комітету Закладу, термін його повноважень визначаються радою цього Закладу.

6.36.5. Комітет Закладу у разі необхідності може скликати збори батьків Закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у Закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.36.6. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків Закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої
більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

6.36.7. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва
Закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

6.36.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори  нового члена відбуваються на батьківських зборах.

6.36.9. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи Закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

6.36.10. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік -
в день виборів нового складу комітетів.

6.36.11. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Керівництво і класні керівники Закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

6.37.  Права та обов'язки комітетів.

Комітети мають право:

6.37.1 брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у
несприятливих соціально-економічних умовах;

6.37.2 встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, під-приємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги Закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у Закладі;

6.37.3 звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради Закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи Закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

6.37.4  порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

6.37.5 за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

6.37.6 створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства України, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

6.37.7 надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяль-ності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

6.37.8  сприяти покращенню харчування учнів;

6.37.9  сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функ-ціонування Закладу;

6.37.10 брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (ви-хованців);

6.37.11 контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового нав-чання;

6.37.12 сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності Закладу;

6.37.13 звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

6.37.14 бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

6.38.  Комітети зобов'язані:

6.38.1  виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

6.38.2  вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах Закладу та передаються за актом новообраному комітету;

6.38.3 надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора Закладу або відповідного органа управління освітою;

6.38.4  залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

6.38.5  організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у Закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;

6.38.6  у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

 

До відома батьків гімназії

 

by on Scribd