Криворізька гімназія № 91

 

Освітні програми

 

 

СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради

КГ №91

 «Криворізька гімназія №91

Криворізької міської ради

Дніпропетровської області»

(протокол № 4   від 30 серпня 2020 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ КГ№91

 «Криворізька гімназія №91Криворізької міської ради Дніпропетровської області»

від 30 серпня 2020року №123

 

 

 

                                                                                         

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Криворізької гімназії  №91

 «Криворізької міської ради Дніпропетровської області

 

на 2020-2021роки

 

 

І. Загальні положення

Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Даною освітньою програмою затверджений річний навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних предметів та кількість годин на тиждень.

Освітня програма Криворізька гімназія №91» на 2018-2023 роки складена відповідно до основних вимог нормативних документів:

<>üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüІІ. Організація освітнього процесу

 

Освітній процес у закладі організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учнів встановлене відповідно до чинного законодавства –при його визначенні не враховуються години фізичної культури.

Згідно зі Статутом закладу освітній процес здійснюється за 5-денним навчальним тижнем.

Початок занять о 9.00 годині. Тривалість уроків в КГ №91 становить: в перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п′ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин. З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку молодших школярів та збереження чинної норми педагогічного навантаження вчителів початкових класів в закладі збільшено тривалість перерв між уроками для 1-4 класів.

Навчальна практика та навчальні екскурсії, за рішенням педагогічної ради закладу, проводяться впродовж навчального року.

 

 

Додаток 1. Навчальний план КГ №91 на 2020-2021 н.р.

 

ІІІ. Ключові компетентності

 

Ключові компетентності та очікувані результати

здобувачів освіти 1-3-х класів

 

1. Вільне володіння державною мовою. У процесі навчання на першому освітньому рівні ця компетентність виявляється передусім через уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко й аргументовано пояснювати факти, а також через любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовияву, готовність уживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами.Формування цієї компетентності передбачає, що здобувачі активно використовують рідну мову в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади.Здобувачі зможуть належно розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, розуміти культурний контекст, матимуть навички міжкультурного спілкування;

3.Математична компетентність. Здобувачі виявляють прості математичні залежності в навколишньому світі, моделюють процеси й ситуації, застосовуючи математичні відношення та вимірювання,усвідомлюють роль математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4. Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій. Основу формування цієї компетентності в початковій школі становлятьдопитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи разом з іншими спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ за допомогою спостереження та дослідження;

5.Екологічна компетентність. Здобувачі початкової освіти усвідомлюють основи екологічного природокористування, дотримуються правил природоохоронної поведінки, ощадно використовують природні ресурси, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

6. Інформаційно-комунікаційна компетентність. Здобувачі початкової освіти опановують основи цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатні безпечно та етично використовувати засоби інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

7. Навчання впродовж життя. Здобувачі початкової освіти  опановують уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності, організовують власне навчальне довкілля, вчаться здобувати нову інформацію й застосовувати її для оцінювання навчальних потреб, окреслюють власні навчальні цілі та способи їх досягнення, навчаються працювати самостійно і в групі;

8. Громадянські та соціальні компетентності,пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Здобувачі  початкової освіти  співпрацюють з іншими здобувачами для досягнення спільної мети, активні в житті класу і школи, поважають права інших, уміють діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними виявами дискримінації, цінують культурне розмаїття різних народів й ідентифікують себе як громадяни України, дбають про власне здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримуються здорового способу життя;

9. Культурна компетентність. У початковій школі ця компетентність формується завдяки залученню здобувачів до різних видів мистецької творчості (образотворче та музичне мистецтво, хореографія, театр тощо), через розкриття і розвиток їхніх природних здібностей, творче вираження свого «Я»;

10. Підприємливість та фінансова грамотність. У початковій школі розвиток цієї групи компетентностей виявляється через ініціативність здобувачів, їхню готовність брати відповідальності за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці. Учні готові втілювати в життя ініційовані ними ідеї, приймати власні рішення;

11. Інноваційність. Здобувачі початкової освіти виявляють відкритість до нових ідей, ініціюють зміни у близькому для них середовищі (клас, школа, громада тощо). Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

 

Ключові компетентності та очікувані результати

здобувачів освіти 4-х класів

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Ключові компетентності та очікувані результати

здобувачів освіти 5-11-х класів

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати у мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнення свого словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

ІV. Наскрізні лінії та вміння

здобувачів освіти 1-11-х класів (наскрізні лінії)

 

 1. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості: збереження, захист довкілля усвідомлення сталого розвитку готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища та розвитку суспільства.

 1. Громадянська відповідальність.

Ця наскрізна лінія покликана забезпечити: розвиток соціальної й громадянської компетентностей розкрити суть поняття «відповідальний громадянин» і визначити вектори його діяльності.

 1. Здоров’я і безпека.

Щоб реалізувати здоров’язбережувальну компетентність, слід докласти зусиль на формування учня, який: є духовно, емоційно, соціально, фізично повноцінним громадянином, дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

 1. Підприємливість і фінансова грамотність.

Мета наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» –  навчання молоді: раціонально використовувати кошти, планувати витрати, заощаджувати,реалізовувати лідерські ініціативи, успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі.

 

V. Освітні галузі (предмети)

 

Типові освітні програми укладено за такими освітніми галузями:

Для здобувачів освіти 1-х класів (освітні галузі, предмети)

Освітня галузь

Предмети

Мовно-літературна

Інтегрований курс «Навчання грамоти»

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

Математична

Математика

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров′язбережувальна

Я досліджую світ

Технологічна

Дизайн й технології

Мистецька

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Фізкультурна

Фізична культура

 

Для здобувачів освіти 2-4-х класів (освітні галузі, предмети)

Освітні галузі

Предмети

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова, російська мова

Іноземна мова (англійська)

Математика

Математика

Природознавство

Природознавство

Суспільствознавство

Я у світі

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Технології

Трудове навчання

Інформатика

Здоров′я і фізична культура

Основи здоров′я

Фізична культура

         

          Для здобувачів освіти 5-9-х класів  (освітні галузі, предмети)

Освітні галузі

Предмети

Класи

Мови і літератури 

Українська мова

Українська література

Іноземна мова (англійська)

Зарубіжна література

5-9

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

Основи правознавства 

5-9

6-9

9

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

 Мистецтво

5-7

5-7

 

8-9

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

5-6

7-9

7-9

Природознавство

Природознавство

Біологія 

Географія

Фізика 

Хімія

5

6-9

6-9

7-9

7-9

Технології

Трудове навчання

Інформатика

5-9

Здоров′я і фізична культура

Основи здоров′я

Фізична культура

5-9

 

Для здобувачів освіти 10-х класів  (предмети)

 

№№ з/п

Предмети

Базові предмети

1.

Українська мова

2.

Українська література

3.

Іноземна мова (англійська, німецька)

4.

Зарубіжна література

5.

Історія України

6.

Всесвітня історія

7.

Громадянська освіта

8.

Алгебра і початки аналізу

9.

Геометрія

10.

Біологія і екологія

11.

Географія

12.

Фізика і астрономія

13.

Хімія

14.

Фізична культура

15.

Захист України

 

Для здобувачів освіти 11-х класів  (предмети)

№№ з/п

Предмети

1.

Українська мова

2.

Українська література

3.

Іноземна мова (англійська)

4.

Зарубіжна література

5.

Історія України

6.

Всесвітня історія

7.

Громадянська освіта:

економіка

людина і світ

8.

Художня культура

9.

Алгебра 

10.

Геометрія

11.

Астрономія

12.

Біологія

13.

Психологія

14.

Фізика

15.

Хімія

16.

Екологія

17.

Технології

18.

Інформатика

19.

Фізична культура

20.

Захист  України

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

VІ. Форми організації освітнього процесу

 

Організація освітнього процесу в КГ №91 здійснюється відповідно новим формам і методам сучасної освіти. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, квести. Пошук інновацій зосереджений на проведенні нестандартних уроків.

Типи уроків:|

 • комбіновані (змішані) уроки;
 • уроки засвоєння нових знань;
 • уроки формування навичок і вмінь;
 • уроки узагальнення і систематизації знань;
 • уроки практичного застосування знань, навичок і умінь;
 • уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь.

Нестандартні уроки: |

 • Прес-конференції;
 • Ділові ігри;
 • Уроки-конкурси;
 • Уроки-семінари;
 • Інтегровані уроки;
 • Уроки-екскурсії;
 • Уроки-квести, тощо.

 

Для учнів 5-8,10 класів проводяться навчальні екскурсії та навчальна практика. Форми і зміст навчальної практики та екскурсій обрано так, щоб забезпечити вдосконалення набутих учнями практичних умінь і навичок із предметів, формувати інтерес і стійку мотивацію до навчання, створити умови для розвитку інтелектуальних і пізнавальних здібностей, а також внутрішню самореалізацію.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

VІІ. Опис та інструменти системи

внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

94

94

0

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

94

91

3

працюють у закладі освіти за сумісництвом

5

5

0

Примітка: із них 8 у відпустці по догляду за дитиною

 

Освітній рівень

з вищою освітою

98

з базовою вищою

-

з середньою спеціальною

1

з середньою

-

Кваліфікаційний рівень

 

Вища категорія

48

І категорія

18

ІІ категорія

13

спеціаліст

19

«учитель-методист»

25

«старший учитель»

3

Звання «Відмінник освіти»

4

Сумісники

3

Пенсіонери

9

Стаж роботи

 

до 3-х років

11

3-10 років

17

10-20 років

29

понад 20 років

41

 

 

 1. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

Відомості про інформаційне забезпечення

 

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа

(кв. метрів)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1.

Бібліотека, у тому числі:

зал для видачі літератури;

читальний зал

Так

 

так

 

 

так

40,6

20

39236    пр., з них:

художня література – 14011пр.;

Довідники – 340пр.;

Методична література – 391 пр.

Підручники –25225пр.

1-4кл – 7812 пр.

5-9кл –14612 пр.

10-11-2801 пр.

2.

Книгосховище

так

30,6

 

 

3.

Електронна бібліотека

ні

 

 

 

4.

Інтернет

так

 

 

 

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Додаток 2. Перелік підручників та навчальних посібників, рекомендованими МОН.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

необхідно

фактично

необхідно

фактично

Кабінет директора

1

1

-

-

Приймальня

1

1

-

-

Кабінет медичної сестри

2

2

-

-

Кабінет заступника директора

2

2

-

-

Методичний кабінет

1

1

-

-

Учительська

1

1

-

-

Кабінет психолога

1

1

-

-

Кабінет дитячого самоврядування

1

1

-

-

Бібліотека

1

1

-

-

Книгосховище підручників

1

1

-

-

Історико-етнографічна кімната

1

1

-

-

Класна кімната початкової школи

17

17

2,4

2,4

Спальна кімната

-

-

-

-

Ігрова кімната

2

2

-

-

Навчальні кабінети для учнів

5-11 класів

25

25

2,4

2,4

Кабінет фізики та астрономії

1

1

2,8

2,8

Кабінет біології

1

1

2,8

2,8

Кабінет хімії

1

1

2,8

2,8

Кабінет інформатики і обчислювальної техніки

3

3

6,0

6,0

Приміщення для трудового навчання і професійної орієнтації учнів 5-11 класів:

- -майстерня з обробки деревини;

-майстерня обслуговуючої праці

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 1

 

 

-

 

 

-

Хореографічний зал

1

1

-

-

Великий спортивний зал

1

1

-

-

Мала спортивна зала

1

1

-

-

Актова зала

1

1

-

-

Інформація про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності, загальну площу приміщень, обладнання навчальних приміщень та майданчиків за посиланням:

 1. Якість проведення навчальних занять

         Методична робота: підвищення кваліфікації адміністрації, учителів; планування методичної діяльності, робота методичних комісій на шкільному та районному рівнях; робота з молодими вчителями.

Виховна робота: рівень вихованості учнів, профілактична робота з учнями девіантної поведінки, якість роботи класних керівників, участь батьків у виховному процесі, результативність проведення загально шкільних заходів, спортивно-масова робота, організація патріотичного, морального та естетичного виховання.

         Експериментальна і науково-дослідна робота: ступінь наукової обґрунтованості, результат нововведень, відповідність нововведень концепції розвитку школи, рівень наукової освіченості педагогів, науково-дослідницька діяльність учнів.

Освітня діяльність: медичне, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне, психологічне забезпечення, техніка безпеки, охорона праці.

         Показники контролю за медичним елементом: санітарно-гігієнічний режим; здоров’я і фізичний розвиток учнів; лікувально-профілактичні заходи; режим і якість харчування.

         Показники контролю за інформаційним елементом: керівні і нормативні документи про освіту; інформаційні технології; аналітичні документи.

         Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти.

Рівень знань, умінь і навичок учнів є головним критерієм в оцінці роботи вчителя. Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти передбачає такі завдання:

         1) виявлення фактичного рівня знань, умінь і навичок учнів та відповідність їх програмним вимогам;

         2) з'ясування причин низької успішності учнів класу або окремих учнів;

         3) вивчення системи роботи вчителя з відстаючими учнями з метою попередження недоліків та ліквідації прогалин у знаннях, а також системи роботи з обдарованими учнями;

         4) надання методичної допомоги вчителеві щодо підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, удосконалення форм і методів роботи з відстаючими, а також з творчо обдарованими учнями.

         Основними методами контролю є спостереження уроків, усне опитування учнів за раніше складеними питаннями, опитування учнів у кінці уроку (5-7 хв.), короткочасні письмові роботи, письмові контрольні роботи після вивчення теми, в кінці семестру, навчального року.

         До складання текстів контрольних робіт залучаються керівники шкільних методичних комісій.

         Директор або заступник директора з навчально-виховної роботи перевіряють об'єктивність оцінки знань, умінь і навичок здобувачів освіти, відповідність її нормативним вимогам щодо оцінювання, наявності достатньої кількості оцінок для виставлення тематичної оцінки та за семестр.

         Результати контролю за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти обговорюються на засіданні педагогічною закладу , методичних комісій, оформляються наказом по школі.

 1. Моніторинг досягнень учнями результатів навчання (компетентностей)

 

Важливим аспектом у складовій освітнього процесу є моніторингове дослідження результатів навчання учнів. У закладі створено всі необхідні умови для реалізації творчих здібностей кожного учня.

 

Форми і методи моніторингу досягнення учнями результатів навчання

Очікувані результати

Контрольні зрізові роботи з предметів інваріантної складової

Рівень знань учнів з предметів інваріантної складової

Результати семестрового та річного оцінювання

Успішність учнів за результатами семестрового та річного оцінювання

Результативність участі учнів у предметних олімпіадах, різнорівневих конкурсах та інших тематичних заходах

Рівень обдарованості школярів

Контроль за веденням учнівських зошитів, щоденників

Дотримання учнями вимог щодо ведення зошитів та щоденників

Класно-узагальнюючий контроль

Аналіз стану навченості та вихованості учнів певного класу

Стан вивчення предметів інваріантної складової

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів та кваліфікаційна допомога вчителю

Метою розвитку неперервної педагогічної освіти є відтворення людського капіталу та інтелекту суспільства для сталого людського розвитку країни через якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти; створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських традицій; забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій, а також неперервної освіти громадян, здійснюючи практичну реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави.

Суть післядипломної освіти педагогічних працівників полягає у підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції у світовий освітній простір. Підвищення кваліфікації – набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах професійної діяльності.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації педагогів .

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення, оновлення її професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Завданням курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій.

Курси підвищення кваліфікації виконують три взаємопов’язані функції:

 компенсаторну – ліквідацію прогалин у базовій освіті;

 адаптивну – оперативна підготовка до змін в освітньому і суспільному житті;

 розвивальну – забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення науковими знаннями, задоволення багатогранних пізнавальних інтересів та духовних потреб особистості.

4.2. Атестація педагогічних працівників.

 Атестація педагогічних працівників – це визначення їхньої відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюються категорія та відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) у межах схеми посадових окладів.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України "Про освіту" (стаття 54) з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Атестація ґрунтується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення. Умовою атестації педагогічного працівника є наявність фахової освіти та володіння ним державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов'язків.

Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів їхньої педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, "зрізів знань учнів", тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах з урахуванням думки батьків, учнів та вихованців.

За наслідками атестації 2017-2018 навчального року кадровий склад вчителів такий:

- Спеціалісти вищої категорії    -         45

- Спеціалісти першої категорії  -         15

- Спеціалісти другої категорії   -            3

- Спеціалісти                               -           4 

в тому числі 18 вчителів мають педагогічне звання «Вчитель-методист», 15 – «Старший вчитель».

 

 

Найменуваннянавчальноїдисципліни

Прізвище, ім’я, по батьковівикладача

Найменування посади

Найменування закладу, якийзакінчив (рікзакінчення, спеціальність, кваліфікаціязгідно з документом про вищуосвіту)

Кваліфікаційнакатегорія, педагогічнезвання (рік та результати останньої атестації на займаній посаді з предмету викладання)

Педагогічний стаж (повнихроків)

Підвищеннякваліфікації за фахом (найменування закладу абоіншоїюридичної особи, щомає право на підвищеннякваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищеннякваліфікації)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Математика

Бєлікова

Тетяна

Борисівна

директор

Криворізький державний педагогічний інститут, 1977,

№ 635976

«Математика»

відповідає займаній посаді, 2017

39

ДОІППО,

№ 10309 13.03.2014,

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку

 

вчительматематики

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист»,2014

ДОІППО,

№ 10309 13.03.2014,

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку»

Математика

Чегодар

Антоніна

Михайлівна

заступник директора

з НВР

Криворізький державний педагогічний інститут, 1992,

№ 051087

«Математика»,вчительматематики

та інформатики.

відповідає займаній посаді, 2013

24

ДОІППО,

№ 14030

13.05.2013

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку»

 

вчитель математики

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2014

КДПУ

№ 23-315

25.11.2016

Українська мова та література

Помазан

Людмила

Іванівна

заступник директора

з НВР

Харківський державний педагогічний інститут

1982, №110111, вчитель української мови

відповідаєзайманійпосаді,   2010

 

35

ДОІППО,

№ 47007

13.05.2010,

«Випереджаючаосвіта для сталогорозвитку»

 

вчитель української мови та літератури

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2016

 

КДПУ, №12 СПВ

072320

21.11.2014

 

 

Захист Вітчизни

Герасименко

Світлана

Вікторівна

заступник директора з НВР

Криворізький державний педагогічний інститут, 1984,

№ 31314

«Педагогіка та методика початкового навчання»

відповідаєзайманійпосаді,   2015

 

35

ДОІППО, №11741

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку»

 

вчитель курсу «Захист Вітчизни»

відповідаєранішевстановленійкваліфікаційнійкатегорії «спеціаліствищоїкатегорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» , 2015

КПІ,№ 12СПВ  072334

14.11.2014

Основиздоров’я

 

Нечупей

Жанна

Юріївна

заступник директора з НВР

Криворізький державний педагогічний університет, 2003, №21857485

«Педагогіка та методика середньої освіти, образотворче мистецтво,етика,естетика,художня праця»

 

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст І  категорії», 2017

13

ДОІППО

№ 343-16

20.01.2017,

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку»

 

 

ДОІППО

№ 343-16

20.01.2017

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку»

Математика

Федотова

Наталія

Іванівна

вчитель

математики

Криворізький державний педагогічний інститут, 1981,  №048532

«Математика тафізика».

Вчительматематики.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» , 2013

35

КДПУ ,№ 23-317 25.11.2016

 

Математика

Цимбал

Світлана

Володимирівна

вчитель

математики

Криворізький державний педагогічний інститут, 1983 №808452

«Математика»

вчительматематики.

відповідає раніше встановленійкваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2017

31

КДПУ, №152 7713.11.2015

 

 

Математика

Решотка

Сергій

Леонідович

вчитель

математики

Криворізький державний педагогічний інститут, 1991, №802368 «Математика з додатковою спеціальністюфізика».  Вчитель математики та фізики.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2014

30

КДПУ № 23-316

25.11.2016

 

Математика

Школа

Ілона

Вікторівна

вчитель

інформатики

Криворізький педагогічний

інститутДержавний вищий навчальний заклад

Криворізький національний університет, №45803629 2013 «Математика».

Вчитель математики.

спеціаліст,2013

3

КПІ,2013,вчитель математики та інформатики

 

Математика

Безсмертна

Світлана

Володимирівна

вчитель

математики

Криворізький державний педагогічний університет, 2003 №017333

«Математика».

Вчительматематики та інформатики.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

 «спеціаліст вищої  категорії», 2013

13

КДПУ

№ 23-314

2016

 

Математика

Коваленко

Анастасія

Олегівна

 

 

вчитель

математики

КНУ 2016 , В16 № 158381. Математика (інформатика).Вчитель математики.

спеціаліст,2016

1

КНУ, 2016,вчитель математики

 

Математика

Копаниця

Оксана

Володимирівна

 

 

 

вчитель

математики

КДПУ,2005

№ 27703942 «Педагогіка і методика середньої освіти». Математика та основи інформатики.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст І  категорії»,  2014

12

КДПУ№ 267

09.11.2012

у відпустці по догляду за дитиною

Українська мова та література

Алдабаєва

Олена

Федорівна

вчитель

української

мови та літератури

Криворізький державний педагогічний інститут, 1992,  №878398

«Російська мови та література»

Вчитель російської мови та літератури

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2014

24

КДПУ

 № 23-183

01.11.2016

 

 

Українська мова та література

Гриценко

Оксана

Миколаївна

вчительукраїнської мови та літератури

Івано – Франківський педагогічний інститут, 1985 №694525 «Українська мова та література»»

Вчитель української мови та літератури

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2017

31

КДПУ,

№ 152765

20.03.2015

 

 

 

Українська мова та література

Мокряк

Оксана

Іванівна

вчитель українськоїмови та літератури

Криворізький державний педагогічний інститут, 2013

№ 45803503 «Філологія. Українська мова та література»» Вчитель української мови та літератури

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2017

20

КДПУ,№12 СПК 994639

07.11.2014

 

 

 

Українська мова та література

Власик

Лідія

Олексіївна

вчитель

українськоїмови та літератури

Криворізький державний педагогічний інститут, 1988, №773463

«Українська мова та література».

Вчитель української мови та літератури.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» , 2013

28

КДПУ

№ 23-186

11.11.2016

 

Українська мова та література

Альтфатер

Олена

Яківна

вчитель

українськоїмови та літератури

Криворізький державний педагогічний інститут, 1996 №004058

«Українська мова та література».

Вчитель української мови та літератури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», 2013

26

КДПУ

№ 223/2015

20.03.2015

 

Українська мова та література

Сліпченко

Світлана

Броніславівна

вчитель

українськоїмови та літератури

Криворізький державний педагогічний інститут, 1979 №141263

«Філологія. Українська мова та література»» Вчитель української мови та літератури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І  категорії», 2016

21

КДПУ

№ 235/2015

20.03.2015

 

Українська мова та література

Артеменко

Ірина

Олександрівна

вчитель

української мови та літератури

Криворізький національний університет Державний вищий навчальний заклад «Криворізький педагогічний інститут»,2014

«Українська мова та література»»

Вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури

спеціаліст,2014

4

КДПУ № 23/203 10.03.2017

 

Українська мова та література

Дуднік

Тетяна

Олександрівна

вчитель української мови та літератури

Криворізький державний педагогічний університет,1999 «Українська мова та література»» Вчитель української мови та літератури

відповідає займаній посаді. Підтвердження кваліфікаційної категорії

«спеціаліст ІІ  категорії», 2016

10

КДПУ,№12 СПВ 072325

21.11.2014

 

 

Українська мова та література

Пластун

Ольга

Миколаївна

вчитель

українськоїмови та літератури

Криворізький державний педагогічний університет,2011,

№41538217

«Педагогіка і методика середньої освіти. «Українська мова та література»

Вчитель української мови та літератури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст ІІ  категорії», 2016

6

КДПУ,

№ 02/08-380

25.03.2016

у відпустці по догляду за дитиною

Українська мова та література

Рудницька

Ірина

Вікторівна

вчитель української мови та літератури

Криворізький державний педагогічний університет, 2008,

№ 234985

«Педагогіка і методика середньої

освіти. Вчитель української мови та літератури, англійської

мови, зарубіжної

літератури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

 «спеціаліст ІІ  категорії», 2012

7

КДПУ, 2008

у відпустці по догляду за дитиною

Українська мова та література

Кващук

Вікторія

Вікторівна

вчитель

українськоїмови та літератури

Криворізький державний педагогічний університет,2017 №102722 «Українська мова та література».

Вчитель української мови та літератури.

спеціаліст,2017

0

КДПУ,2017, вчитель української мови та літератури

 

Українська мова та література

Назарова

Богдана

Петрівна

вчитель

українськоїмови та літератури

Криворізький державний педагогічний університет,2017 №102723 «Українська мова та література».

Вчитель української мови та літератури

спеціаліст,2017

0

КДПУ,2017, вчитель української мови та літератури

 

Англійська мова

Вовк

Руслана

Сергіївна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний інститут, 1998, №10315208

«Російська мова і література, англійська мова»

Вчитель російської та англійської

мов, літератури.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «старший вчитель » , 2013

18

КДПУ,

№ 23-153

05.04.2016

 

Англійська

мова

Галич

Анна

Сергіївна

вчитель англійської мови

Кіровоградський державний педагогічний університетім. В.Винниченка,

2017, №001618 «Мова і література. Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури».

спеціаліст,2017

2

КДПУ,2017, вчитель

англійської мови

 

Англійська мова

Гошина

Юлія

Анатоліївна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний університет, 2004, №24384739

«Педагогіка і методика середньоїосвіти.  Мова талітература (англійська та німецька)». Вчитель

іноземноїмови, зарубіжноїлітератури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст вищої  категорії»,  2014

12

КДПУ,№ 655

22.02.2013

 

Англійська мова

Новикова

Ганна

Миколаївна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний інститут, 1994,  №005280

«Російська мова і література, англійська мова» Вчитель російської та англійської

мови.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст вищої  категорії»,   2015

20

КДПУ, №12 СПК 983855

04.10.2013

 

Англійська мова

Нестерчук

Ірина

Павлівна

вчитель англійської мови

Криворізький національний університет, 2015,

№ 089498

«Бакалавр філології,вчитель англійської мови і зарубіжної літератури».

відповідає займаній посаді. Підтвердження кваліфікаційної

категорії

 «спеціаліст І  категорії», 2016

15

КДПУ,

№ 23-49

24.02.2017

 

Англійська мова

Подосінова

Олена

Олександрівна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний університет, 2002 №21063293 «Українська мова та література» .

Вчитель початкових класів та англійської мови.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст  вищої категорії»,  2014

13

КДПУ,

№ 23-469

21.04.2017

 

Англійська мова

Федоріненко

Ірина

Олександрівна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний університет 2009, №36627451 «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова

та література (англійська)».

Вчитель  іноземної мови та зарубіжної літератури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІкат.», 2013

7

КДПУ, № 745

18.10.2013

 

Англійська мова

Кузьменко

Вікторія

Олександрівна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний університет, 2004, №24014746

«Початкове навчання». Вчитель початкових класів, англійської мови та літератури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст І категорії», 2013

18

КДПУ

№ 742/2015 27.03.2015

 

Англійська мова

Білоус

Олена

Іванівна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний університет, 2005 №2770396

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українськамова та література (англійська)»  Вчительукраїнськоїта англійськоїмови.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ  категорії», 2014

11

КДПУ, №12 СПК 970678

11.10.2013

 

Англійська мова

Лященко

Оксана

Євгеніївна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний інститут, 1997, №005344 Українська мова та література (англійська)». Вчитель української та англійської  мов.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист», 2016

19

КДПУ,№12 СПК 994656

24.10.2014

 

Англійська мова

Головата

Вікторія

Володимирівна

вчитель англійської мови

Криворізький державний педагогічний інститут, 1997,  №004527 Українська мова та література (англійська)».  Вчитель української та англійської  мов.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст вищої категорії», 2013

19

КДПУ, №23-136

28.10.2016

 

Німецька мова

Саєнко

Анна

Сергіївна

вчитель німецької мови

Криворізький державний педагогічний університет,2017 С17

№ 099707.Філолог. Вчитель іноземної мови(англійської, німецької) та зарубіжної літератури.

спеціаліст,2017

0

КДПУ,2017, вчитель німецької мови

 

Російська мова та зарубіжна література

Хомуха

Світлана

Вікторівна

вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Криворізький державний педагогічний інститут, 1984,  №0544441 «Російська мова і література, зарубіжна література». Вчитель російської мови та зарубіжної літератури.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання

«вчитель-методист», 2017

 

38

КДПУ

№ 5678/14

2011

 

 

Зарубіжналітература  та російськамова

Косякіна

Марина

Віталіївна

вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Кіровоградський

педагогічний

інститут, 1986,

№686346«Російська мова і література». Вчитель

російської мови

 та літератури.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель методист», 2013

30

КДПУ № 65

07.12.2012

 

Зарубіжналітература  та російськамова

Дременкова

Тетяна

Миколаївна

вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Дніпропетров

ський державний університет, 1994,  №011115 «Російська мова

 і література» Філолог. Вчитель російської мови

та літератури.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,.2017

29

КДПУ

№ 020/2015

13.02.2015

 

Зарубіжналітература  та російськамова

Горбань

Людмила

Вікторівна

вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Криворізький державний педагогічний інститут, 1994,

№ 008243

«Російськамова і література».Вчитель російської мови та літератури.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2017

22

КДПУ

№ 175/2015 13.03.2015

 

Фізика

Маракуца

Наталія

Михайлівна

вчитель фізики

Криворізький державний педагогічний інститут, 1982,

№21887

«Математика».Вчительматематики.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєнопедагогічне звання «вчитель – методист» ,2015

34

КДПУ,№12 СВП 072336

14.11.2014

 

Фізика

Різниченко

Тетяна

Олексіївна

вчитель фізики

Криворізький державний педагогічний інститут, 1991, №70314837 «Математика з

додатковою спеціальністю фізика». Вчитель фізики та математики

відповідає раніше встановленій  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2014

26

КДПУ№ 23-537

28.04.2017

 

Хімія

Сагула

Надія

Василівна

вчитель хімії

Криворізький державний педагогічний інститут, 1979, №141478

«Біологія з додатковою спеціальністю хімія» Вчитель  біології та хімії.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2017

 

КДПУ12 СВП 067023

05.12.2014

 

Хімія

Косяк

Тетяна

Сергіївна

вчитель хімії

Криворізький державний педагогічний університет,2005 №26056372

«Педагогіка і методикасередньоїосвіти. Хімія та основиінформатики»

Вчительхімії.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І  категорії»,  2014

 

КДПУ № 204

27.11.2015

 

Хімія

Чернова

Неля

Леонідівна

вчитель хімії

Криворізькийдержавнийпедагогічнийінститут, 1974, №051321.

Вчительхімії.

 

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2016

46

ДОІППО

№ 6861

06.11.2015

 

Інформатика

Бистрова

Єлизавета

Михайлівна

вчитель інформатики

Криворізький державнийпедагогічний університет,2003

№ 21857292

«Математика та інформатика».

Вчительматематики та інформатики.

спеціаліст,2003

2

КДПУ, 2003, вчитель інформатики

 

Інформатика

Іваник

Інна

Борисівна

вчитель інформатики

Криворізький державний педагогічний університет, 2004, №24007043

«Педагогіка і методика

Середньої

освіти. Фізика та основи

інформатики» Вчитель

фізики, інформатики.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

 «спеціаліст вищої  категорії»,  2017

12

КДПУ

№ 128/2015

06.03.2015

 

Інформатика

Ліс

Ірина

Сергіївна

вчитель інформатики

Криворізький педагогічний інститут, 2016,

№083736

«Математика та інформатика». Вчитель

математики

та інформатики.

спеціаліст,2016

1

КПІ, 2016,

вчитель інформатики

 

Інформатика

Висоцька

Юля

Анатоліївна

вчитель інформатики

Криворізький державний педагогічний університет,2013 №45805517

«Інформатика». Вчитель

інформатики.

спеціаліст,2013

3

КДПУ,2013,

вчитель інформатики

у відпустці по догляду за дитиною

Інформатика

Кучевська

Валерія

Віталіївна

вчитель інформатики

Державний 

вищий навчальний заклад

Криворізький національний університет ,2017 В16№158378

«Математика» (Інформатика). Вчитель математики.

спеціаліст,2017

0

КНУ,2017,

вчитель інформатики

 

Фізичне виховання

Мусуріна

Ольга

Олегівна

вчитель з фізичного виховання

Криворізький державний педагогічний університет, 1999, №773145«Дошкільне навчання». Вчитель початкових класів.

Криворізький педагогічний університет,1989,

№660541

«Вчитель фізичної культури».

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання

«вчитель – методист» ,2015

28

ДОІППО

№ 4960

25.04.2014

 

 

Фізичне виховання

Кравець

Сергій

Миколайович

вчитель з фізичного виховання

Одеський педагогічний університет , 1997, №005749 «Фізичне Виховання».

Вчительфізичного

виховання.

відповідає займаній посаді. Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії», 2017

18

ДОІППО

№ 8781-16

23.12.2017

 

 

Фізичне виховання

Кравченко

Наталя

Борисівна

вчитель з фізичного виховання

Дніпропетровський інститут фізичної культури і спорту, 2002,0, №567264

«Фізичне виховання».

Вчитель

фізичного

виховання.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» ,2017

19

ДОІППО,

№ 7652-18

2015

 

 

Фізичне виховання

Акуліч

Марина

Іванівна

вчитель з фізичного виховання

Криворізький

Державний

Педагогічний

інститут 1998 №054567 «Початкове

навчання». Вчитель

фізичного

виховання.

Кіровоградський державний

Педагогічний

Університет

ім.. Володимира Винниченка,2015

«Фізичне виховання». Вчитель фізичної культури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст ІІ категорії», 2014

5

ДОІППО,

№ ДН 24983906/2424

31.03.2017

 

 

 

 

Фізичне виховання

Мала

Оксана

Олександрівна

вчитель з фізичного виховання

Інститут ділового адміністрування,2008 , №34821548 «Спеціаліст з фінансів».

Кіровоградський

Державний

Педагогічний

університет ім. Володимира Винниченка, 3 курс «Фізичне виховання». Вчитель фізичної культури

спеціаліст

3

КДПУ ім.. Володимира Винниченка,

2017

 

Основи

здоров’я

Шевченко

Олена

Миколаївна

вчитель основ здоров’я

Криворізький

державний

педагогічний університет,2012  Вчитель

образотворчого мистецтва, етики та естетики.

спеціаліст

11

КДПУ,

 № 23-288

24.03.2017

 

Технічна праця

Коноваленко

Микола

Сергійович

вчитель технічної праці

Криворізький

Державний

Педагогічний

університет, 2013  Вчитель технічної праці, інформатики.

спеціаліст

3

КДПУ,

 № 23-569

05.05.2017

 

Технічна праця

Гричишкіна

Інна

Олександрівна

 

вчитель обслуговуючої  праці

Криворізький

Державний

Педагогічний

університет,2013, «Технічна освіта»

Вчитель технологій, профільного навчання (конструювання та моделювання одягу) і креслення.

спеціаліст

4

КДПУ,

№ 23-108

13.02.2017

 

 

Початкова школа

Єфімова

Наталія

Вікторівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1995 №008452

«Педагогіка та методика початкового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», 2016

22

КДПУ,

№ 02/08-31

19.02.2016

 

Початкова школа

Левченко

Світлана

Михайлівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет, 2003,  №21380286

«Педагогіка та методика початкового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист», 2017

30

КДПУ ,

№ 02/08-31

19.02.2016

 

Початкова школа

Савченко

Світлана

Іванівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет, 2003,  ИТ №274330

«Педагогіка та методика

початкового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист», 2014

30

КДПУ,

 № 23-290

25.11.2016

 

Початкова школа

Хотіленко

Олена

Володимирівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет, 2003,  № 074330

«Початкове навчання». Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «вчитель – методист» , 2015

26

КДПУ,

 № 02/08-30

19.02.2016

 

 

Початкова школа

Воронова

Тетяна

Олексіївна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет,2001 №276325

«Початкове навчання». Вчитель початкових класів.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

 «спеціаліст  І категорії»,2013

16

КДПУ,

  № 23-104

21.10.2016

 

Початкова школа

Галич

Ольга

Іванівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1987,

№ 648489

«Педагогіка та методика

початкового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання  «вчитель - методист», 2016

30

КДПУ,

12 СПК 994952

24.10.2014

 

Початкова школа

Лозовська

Тетяна

Миколаївна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1978,  №767746

«Педагогіка та методикапочаткового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист», 2017

38

КДПУ,

 № 02/08-126

29.10.2015

 

Початкова школа

Плют

Ольга

Григорівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1979, №1413481

«Педагогіка та методикапочаткового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та званню «вчитель – методист» , 2015

38

КДПУ, №12 СПК 994931

17.10.2014

 

Початкова школа

Червотока

Наталія

Василівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1987, №648180

«Педагогіка та методикапочаткового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання«вчитель – методист»,2017

30

КДПУ, №12 СВП 072539

13.03.2015

 

Початкова школа

Труханенко

Людмила

Анатоліївна

вчитель початкових класів

Магаданський

педагогічний

інститут, 1980, №411769 «Педагогіка та методикапочаткового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та присвоєно педагогічне  звання «вчитель - методист», 2016

33

КДПУ12 СВП 567154

2014

 

Початкова школа

Сушій

Надія

Володимирівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1978,

№ 761768

«Педагогіка та методикапочаткового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленійкваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання«вчитель – методист»,2016

37

КДПУ12 СВП 072333

14.11.2014

 

 

Початкова школа

Ґудзь

Тетяна

Анатоліївна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1994, №630117

«Педагогіка та методикапочаткового навчання».

Вчитель початкових класів та музики.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційнійкатегорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання  «вчитель – методист» , 2015

23

КДПУ, №12 СПК 994956

24.10.2014

 

Початкова школа

Распопова

Таїса

Володимирівна

вчитель початкових класів

Дагестанський педагогічний інститут, 1993

№ 761746 «Педагогіка та методикапочаткового навчання».

Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист», 2016

29

КДПУ,

№ 008/2015

13.02.2015

 

Початкова школа

Грудєва

Катерина

Олександрівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет, 2011 №41223218

«Початкове

навчання».

Вчитель початкових класів. Практичний

психолог.

спеціаліст

6

КДПУ,

 № 23-320

02.12.2016

 

Початкова школа

Філіпова

Наталія

Вікторівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний

Педагогічний

університет, 2011 «Початкове навчання». Вчитель початкових класівта англійської

мови.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

 «спеціаліст ІІ  категорії», 2016.

4

КДПУ, № 29

19.02.2016

 

Початкова школа

Кіблик

Галина

Володимирівна

вчитель початкових класів

Криворізький

державний

педагогічний університет,2003 «Початкове навчання». Вчитель початкових класів.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання «старший вчитель » ,2014

33

КДПУ,№12 СПК 970684

11.10.2013

 

Початкова школа

Цехова

Тетяна

Валеріївна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет, 2013 «Початкова освіта». Викладач педагогічної і методичної початкової освіти.

спеціаліст

4

КДПУ,2013,

вчитель початкових класів

 

Початкова школа

Бєлан

Олена

Анатоліївна

вчитель початкових класів

Запорізький державний університет,1998

«Українська

мова та література».Філолог. Викладач

української

мови та літератури.

спеціаліст

24

ДОІППО,

 № 27-469

2012

 

Початкова школа

Волинець

Оксана

Вадимівна

вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1997 р. №001478

«Педагогіка та

методика початковогонавчання». Вчитель початковихкласів

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

 «спеціаліст вищої  категорії», 2012

19

КДПУ,12 СВП №072335

14.11.2014

 

Початкова школа

Ведернікова

Ксенія

Вікторівна

вчитель початкових класів

Криворізький педагогічний інститут,  2012

«Початковаосвіта».Вчитель початковихкласів.

Англійськамови.

спеціаліст

7

КПІ,  2012, вчитель початкових класів

у відпустці по догляду за дитиною

Вихователь ГПД

Колесник

Інна

Сергіївна

вихователь ГПД

Криворізький національний університет, 2014 НР №46906890 «Філологія. Українська мова та література».

Вчитель української мови та літератури, зарубіжна література.

спеціаліст

4

КНУ, 2014,вчитель української мови

 

Вихователь ГПД

Гнатюк

Анна

Миколаївна

вихователь ГПД

Запорізький національний університет, 2013 «Математика». Вчитель математики.

спеціаліст

5

ЗНУ, 2013,вчитель математики

 

Вихователь ГПД

Гукова

Світлана

Петрівна

вихователь ГПД

Луганський державний педагогічний університет, 2000, №114219 «Українська мова та література». Вчитель української мови та літератури.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії»,  2011

15

ЛДУ,  № 576

15.11.2009

 

Історія

Булгакова

Валентина

Анатоліївна

вчитель історії

Криворізький державний педагогічний інститут, 1980, №211311, Дніпропетровський державний університет 1987, №650141 «Історія».

Початкові класи  Історик. Викладач історії та суспільство-

знавства.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,присвоєно педагогічне звання«вчитель – методист» , 2013

 

36

КДПУ

№ 328/2015

03.04.2015

 

Історія

Маркович

Любов

Дмитрівна

вчитель історії

Криворізький державний педагогічний університет, 2009 №39480471

«Педагогіка та методикасередньоїосвіти. Історія». Вчитель історії та правознавства.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ  категорії»,  2014

7

КДПУ,№12 СПК 994780

21.03.2014

 

Історія

Ступнік

Вікторія

Сергіївна

вчитель історії

Криворізький державний педагогічний університет, 2007    № 36586473

«Педагогіка та методикасередньоїосвіти. Викладачісторії та правознавства.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

 «спеціаліст І  категорії», 2016

10

КДПУ

№ 317/2015

03.04.2015

у відпустці по догляду за дитиною

Історія

Різун

Ольга

Василівна

вчитель історії

Криворізький державний педагогічний університет, 2010 №39480471

Вчитель

історії та правознавства.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»,

2013

6

КДПУ  № 23-241

17.03.2017

 

 

Історія та правознавство

Лисечко

Юлія

Олегівна

вчитель історії та правознавства

Криворізький державний педагогічний університет, 2017, №102677 «Історія та правознавство»

спеціаліст,2017

0

КДПУ, 2017,вчитель історії

та правознавства

 

Економіка  та географія

Мосолова

Наталія

Миколаївна

вчитель економіки та географії

Криворізький

Державний

Педагогічний

інститут, 1993, №797233 «Географія та біологія».Вчитель

географії та біології.

відповідає

раніше

встановленій

кваліфікаційній

категорії «спеціаліст

вищої

категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист»,  2014

19

КДПУ,12 СПК №994603

07.11.2014

 

Біологія

Вінничук

Тетяна

Михайлівна

вчитель біології

Криворізький державний педагогічний університет, 2000 №12960785

«Біологія». Вчитель

біології.

відповідає

раніше

встановленій

кваліфікацій

нійкатегорії «спеціаліствищоїкатегорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист»,  2017

23

ДОІППО

№ 1199

18.05.2017

 

 

 

Біологія

Соловйова

Тетяна

Іванівна

вчитель біології

Криворізький державний педагогічний університет 2000, №165982

«Хімія та біологія». Вчитель хімії та біології.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст І  категорії», 2014

 

15

КДПУ,№12 СПК 992876

07.03.2014

у відпустці по догляду за дитиною

Географія

Слободенюк

Наталія

Василівна

вчитель географії

Криворізький

державний

педагогічний

інститут, 1992, №878480 «Географія з додатковою спеціальністю

біологія». Вчитель  географії та біології.

відповідає раніше

встановленій кваліфікаційній

категорії «спеціаліст

вищої

категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель- методист», 2016

19

КДПУ,№12 СПК 994613

07.11.2014

 

Географія

Левашова

Інна

Володимирівна

вчитель географії

Криворізький державний педагогічний університет,2012 №43780814

«Природничі науки, географія».

Вчитель  географії та основ економіки, краєзнавчо-туристична робота».

спеціаліст

3

КДПУ,2012 вчитель географії

у відпустці по догляду за дитиною

Музичне

мистецтво

Ткаченко

Інна

Борисівна

вчитель музичного мистецтва

Криворізький державний педагогічний інститут, 1996, №515341 «Початковенавчаннята музичневиховання». Вчитель початковихкласів та музики.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист»,  2014

20

КДПУ№ 906

26.04.2013

 

Образотворче мистецтво

Лавріненко

Оксана

Олегівна

вчитель образотворчого мистецтва

Криворізький державний педагогічний університет, 2006 №28894789

«Педагогіка та методикасередньоїосвітиобразотворчого мистецтва».Вчительобразотворчого мистецтва, етики, естетики, художньоїпраці.

відповідаєзайманійпосаді. Присвоєннякваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ  категорії», 2016

7

КДПУ № 02/08-499

15.04.2016

 

 

Практичний психолог

Пожидаєв

Ігор

Вікторович

практичний психолог

Харківський педагогічний університет, 1992 №012231 «Психологія.  Практичний

психолог в системі народної освіти».  Практичний

психолог.

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2013

32

ДОІППО № 13

27.11.2015

 

Захист Вітчизни

Лепендін

Олександр

Олексійович

вчитель

Захисту Вітчизни

Бердянський державний педагогічний університет, 1983, №449082

«Історія». Вчитель історії.

відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист», 2013

43

КДПУ№ 12044

16.12.2012

 

Педагог організатор

Верзан

Олексій

Дмитрович

педагог

організатор

Криворізький державний педагогічний університет,2011 «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика» Вчитель математики та  інформатики.

відповідає займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ  категорії», 2016

5

КДПУ№ 5

23.11.2015

 

Педагог організатор

Таранчук

Світлана

Вікторівна

педагог

організатор

Криворізький державний педагогічний університет, 2007 №31532600

«Практичний психолог».

спеціаліст

8

КДПУ№ 647-16

10.02.2017

 

 

Соціальний педагог

Селюкова

Галина

Миколаївна

соціальний педагог

Дніпропетровський криворізький педагогічний університет, 1984,  №228145

Хореографія.

спеціаліст

22

 

 

Завідуюча

бібліотекою

Роганова

Ірина

Іванівна

завідуюча

бібліотекою

Харківськийдержавний інститут культури, 1988 №315133 Бібліотекар - бібліограф.

12 розряд, 2014

37

ДОІППО,

№ 1970

23.04.2014,

 

 

 

Бібліотекар

Малашина

Вікторія Олександрівна

бібліотекар

8 розряду

Криворізький економічний коледж. Фінанси та кредит №111410

спеціаліст

1

 

 

Бібліотекар

Малашина

Ірина

Олександрівна

бібліотекар 10 розряду

Дніпр. училище культури, 2007,   Бібліотекар – бібліограф.

10 розряд, 2010

19

ДОІППО№ 3538

29.05.2014,

 

 

у відпустці по догляду за дитиною

                 

 

 

Згідно річного плану роботу закладу, протягом 2020-2021 н.р. в КГ №91 вивчатиметься:

 • стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з:
 • фізики
 • хімії
 • біології
 • групи продовженого дня (виконання режиму, розвиток здібностей і уподобань учнів)
 •  фізичної культури (1-4 класи);

 

 

Навчальний план

Криворізької гімназії №91

(1-3 класи) на 2020-2021 н.р.

За типовою освітньою програмою №2 (Шиян Р.Б.)


 

Навчальний план

Криворізької гімназії №91

(4 класи) на 2020-2021 н.р.

 

 

Робочий навчальний план для 5-9-х класів

2020-2021н.р.

 

 

 

Робочий навчальний план для 10-11 класів

   2020-2021 н.р.