Криворізька гімназія № 91

 

Літній табір

ДЗВ "Дивокрай" запрошує на відпочинок!

У нас ви отримаєте незабутні враження!

 

СТАТУТ

ТИМЧАСОВОГО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ВІДПОЧИНКУ «ДИВОКРАЙ»

З ДЕННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ДЛЯ УЧНІВ

1-4-х та 5 - 8-х КЛАСІВ 

 

І. Загальні положення

 

1.Тимчасовий дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням “Дивокрай” розуміється як форма розвивальної та  виховної діяльності гімназії на період літніх канікул з перебуванням учнів в денний час  з обов’язковою організацією харчування.

2.ДЗВ «Дивокрай» організовується для учнів 1-4-х(І зміна з 01.06-14.06)  та 5-8-х класів(ІІ зміна з 16.06.-30.06.) на період літніх канікул.

При комплектуванні  ДЗВ першочерговим правом користуються учні з категорій дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

3. Основні цілі та завдання роботи педагогічного колективу в організації ДЗВ «Дивокрай»:

- створення необхідних умов для відпочинку та раціонального використання канікулярного часу, формування загальної культури і навичок здорового способу життя;

- створення максимальних умов для формування патріотичних та національних цінностей в учнів з урахуванням вікових особливостей.

4. Організатор ДЗВ «Дивокрай» несе у встановленому українським законодавством порядку відповідальність за:

- забезпечення життєдіяльності  в ДЗВ «Дивокрай»;

- створення умов, що забезпечують життя і здоров'я учнів та співробітників;

- відповідність форм, методів та засобів при проведенні заходів, враховуючи вік, інтереси і потреби дітей;

- дотримання прав та свобод  гімназистів та співробітників ДЗВ.

5. ДЗВ «Дивокрай»:

- є тимчасово діючим пристосованим закладом відпочинку, мета діяльності якого – реалізація прав кожної дитини на відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб у літній канікулярний період;

- юридична адреса ДЗВ «Дивокрай»: 50008 Дніпропетровська область,

  м. Кривий Ріг, в.Тинка,48

 

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності ДЗВ «Дивокрай»

для учнів 1-4-х та 5-8-х класів

 

6. ДЗВ «Дивокрай»   діє на підставі даного Статуту, що затверджується директором гімназії, ухвалюється радою гімназії, погоджується профспілковим комітетом;

7. Зміст, форми і методи виховної, організаційно-масової та спортивної  роботи з вихованцями визначаються керівником навчального закладу за погодженням із Радою гімназії.

8. Засновник забезпечує необхідні умови для діяльності ДЗВ змістовного відпочинку, дозвілля дітей, розвитку їх творчих здібностей, занять мистецтвом, фізичною культурою і спортом, туризмом, природоохоронною роботою.

9. ДЗВ «Дивокрай» працює в літній період з 01.06-14.06.2016 р.(І зміна),    з 16.06 -30.06.2016(ІІ зміна) на базі КГ № 91.

10. Прийом дітей до ДЗВ «Дивокрай»  здійснюється на підставі заяв батьків, довідок про стан здоров'я дітей.

11. Відрахування дітей здійснюється за бажанням батьків, за рішенням педагогічної ради ДЗВ «Дивокрай» за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про здоров'я дитини.

12. Ревізії та перевірки діяльності ДЗВ “Дивокрай” контролюючими  органами Власника, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

13. ДЗВ “Дивокрай” організує зберігання документів діяльності  закладу відпочинку — один рік.

14. Взаємовідносини з  юридичними і фізичними особами  визначаються угодою, що укладені між ними.

 

ІІІ. Учасники розвивально-виховного процесу ДЗВ «Дивокрай»

 

15. Учасниками розвивально-виховного процесу в ДЗВ “Дивокрай” є:

- вихованці;

- вихователі;

- керівники гуртків;

- працівники їдальні;

- адміністрація;

- медична сестра;

- прибиральниці.

16. Права і обов'язки учасників  розвивально-виховного процесу визначаються  чинним законодавством та цим Статутом.

17 Вихованці , прийняті до ДЗВ «Дивокрай»  мають право:

ü вибирати та бути обраними в керівні органи уп­равління дитячого

  закладу   відпочинку;

üзахищати свою позицію ;

ü виробляти свою Програму діяльності;

ü мати захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного   насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність.

18. Вихованці, прийняті до ДЗВ «Дивокрай»  повинні:

àдотримуватися правил внутрішнього розпорядку;

àпідвищувати свій загальний культурний рівень;

àдотримуватися морально-етичних норм;

à бережливо ставитися до комунальної власності гімназії;

à брати посильну участь у суспільно-корисній праці;

àвиконувати завдання, передбачені планом закладу відпочинку та загонів;

à дотримуватися вимог техніки безпеки і відповідних правил поведінки.

19.Педагогічні працівники мають право:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів виховної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів: участь в обговоренні та вирішенні питань організації дитячого відпочинку;

- виявленні педагогічної ініціативи.

20. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень виховної роботи відповідно до Національних програм;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу ДЗВ “Дивокрай”;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців;

- виконувати  накази і розпорядження начальника дитячого закладу

   відпочинку.

 

ІV. Охорона життя та безпеки дітей

 

21. Медичне обслуговування дітей та відповідні умови для його реалізації здійснюються медичною сестрою Криворізької гімназії  № 91.

22. Працівники ДЗВ «Дивокрай»   несуть персональну відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей, які відпочивають в закладі відпочинку .

23. Під час організованого перевезення дітей на значні відстані забезпечується медичний супровід, обов’язкове страхування.

24. Споруди, будівлі та приміщення ДЗВ «Дивокрай»  повинні відповідати технічним вимогам пожежної безпеки та санітарним нормам. У кожному приміщенні закладу  розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

25 Харчування дітей здійснюється за рахунок батьківських коштів (14 гривень на добу) та за рахунок коштів  районного бюджету для дітей пільгових категорій.

26. Медична сестра та відповідальний вихователь ДЗВ «Дивокрай», згідно до наказу начальника закладу відпочинку, здійснюють обов’язковий контроль  за якістю харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних норм, протиепідемічного режиму, безпечних умов відпочинку.

 

V. Кадрове забезпечення

 

27. Підбір кадрів до ДЗВ «Дивокрай»  здійснюється адміністрацією

       Криворізької  гімназії № 91.

28. Начальник ДЗВ «Дивокрай»   призначається директором навчального

      закладу і затверджується наказом  по гімназії.

29. Кожен працівник повинен подати медичний допуск до роботи в ДЗВ 

   «Дивокрай», ознайомитися з умовами праці, правилами внутрішнього

     розпорядку, посадовою  інструкцією.

30. Працівники повинні дотримуватись вимог трудової дисципліни, етики

    стосунків, виконувати плани виховної роботи.

31. Штатний розклад ДЗВ «Дивокрай»  затверджується директором

Криворізької гімназії № 91  у погодженні з профспілковим комітетом та

відповідно до типових штатів персоналу дитячих закладів відпочинку.

 

VI. Порядок припинення діяльності табору

 

Дитячий  заклад відпочинку  «Дивокрай»  з денним перебуван­ням припиняє свою діяльність 30.06.2016р. шляхом саморозпуску. 

 

 

Відео ролики

І зміна

                                                                                                    

                                              
                                                                                                                    

 

ІІ зміна

                                          

                           

                                                        4 загін                                                                                 5 загін

                                          

                     

                                                        8 загін                                                                                 9 загін

 

 

Я, мама двоих учеников Криворожской гимназии № 91 Синюгина Александра и Ивана, хотела бы сказать большое спасибо за организацию работы летнего детского заведения отдыха «Дивокрай». Мои дети посещают его с большим удовольствием, за непродолжительное время второй смены побывали в театре, кинотеатре, на экскурсиях, где узнали много нового. Как не радоваться , корда сын возвращается домой сияя и с восторгом рассказывая как замечательно он провел день, какая интересная сегодня была программа развлечений, ведь им хочется узнать много нового даже в каникулярное время. Огромное спасибо нашим воспитателям за то, что они учат детей дружить, объединяют детские интересы, развивают их творчество.

Для Кривого Рогу, де кількість місць відпочинку в літній період досить невелика, дитячі заклади відпочинку стали гарними помічниками батькам в організації дозвілля дітей. Працюючих батьків часто хвилює питання: «Як проконтролювати дозвілля дитини протягом дня упродовж канікул, особливо літніх?». Не менш актуальне питання, як «відірвати» його від сучасних гаджетів? Завдяки дитячому закладу відпочинку у нашій гімназії, ми впевнені, протягом двох тижнів до 14 години наші діти не тільки під наглядом доброзичливого і відповідального педагога, а ще й не сидять біля комп’ютера. На мою думку ДЗВ «Дивокрай» - це місце, де підлітки вчаться спілкуватися між собою поза межами навчального процесу. Спілкування, цікаві екскурсії, походи до кінотеатрів, а потім спільне обговорювання побаченого – все це подобається дітям, бо це і є справжнє дитинство (тільки їм про це казати не треба). Ми вдячні всім тим, хто займається організацією дозвілля наших дітей в літній час. Доки діти під наглядом, батьки працюють спокійніше. Сяючі очі дітей після повернення з закладу відпочинку - кращий показник того, що там їм подобається. На нашу думку, такі заклади обов’язково повинні існувати, як альтернатива відпочинку дітей за межами міста. (Відгук батьків 7 –А класу)

Як тільки пролунав останній шкільний дзвінок, перед батьками виникає питання: «Чим зайняти свою дитину, куди її прилаштувати під час літніх канікул?». Щоб дитина була під наглядом дорослих, не ходила вулицями міста у пошуках пригод, не сиділа днями перед телевізором чи комп’ютером на допомого приходить дитячий заклад відпочинку. Саме такий заклад «Дивокрай» є при Криворізькій гімназії № 91, який відвідує моя дитина. Розважальна і виховна робота «Дивокраю» є на високому рівні, тому дітей із задоволенням повертаються туди кожного дня. Відвідування паркових зон, басейну, екскурсій, культурних походів у театри та кінотеатри, катання у розважальному комплексі на ковзанах для дітей є захоплюючим і водночас пізнавальним процесом. Спілкуючись один з одним та з вихователями, вони вчаться бути толерантними, комунікабельними, вихованими, чемними та доброзичливими. Хочу подякувати організаторам ДЗВ «Дивокрай» за таку насичену програму, адже вони дарують дітям свою турботу, гарний настрій та незабутню згадку про безтурботне дитинство.

Ми дуже задоволені, що наші відпочивають у ДЗВ «Дивокрай». Тут працюють висококваліфіковані вихователі, які вміють створити затишну і душевну атмосферу. Нашим дітям подобається цей заклад відпочинку, де проводиться багато екскурсій по нашому місту, відвідування басейну, та перегляд світових прем’єр фільмів в кінотеатрах. Кожного дня у актовій залі закладу проводяться цікаві розважальні програми та заходи для наших дітей, до яких вони старанно готуються і самі з великим задоволенням беруть в них участь. Ми вдячні інструктору з фізичного виховання за проведення ранкової гімнастики під сучасні ритми. Хочеться щиро подякувати шановним вихователям, які завжди поряд з нашими дітьми, а значить вносять спокій у наші батьківські серця. Хочемо виразити велику подяку працівникам їдальні, які готують різні смачні страви для наших дітей. Ми будемо з нетерпінням чекати наступного літа, щоб відвідати дитячий заклад відпочинку «Дивокрай». ( Відгук батьків 9 –Г та 10 –А класів)

Найважливіше питання, що завжди хвилює батьків, - це збереження життя і здоров’я дітей. У ДЗВ «Дивокрай» до нього поставилися дуже відповідально. По – перше, робота їдальні відповідала усім санітарним нормам, вихованцям пропонували смачну і корисну їжу. По – друге, щодня з підлітками проводилися ефективні, на нашу думку, бесіди з безпеки життєдіяльності, роз’яснювалися різні питання, що пов’язані із особливостями їхнього розвитку. По – третє, усі розважальні заходи були проведені відповідно до вимог техніки безпеки. Відпочинок у ДЗВ був не тільки безпечним але й цікавим та змістовним. Вихованці різних загонів мали однакову можливість брати участь у різних заходах та вирушати на екскурсії. Особливо сподобалися дітлахам «Красуня 2014», де необхідно було представити костюм із вторинної сировини, природних матеріалів, та КВЕСТ, що проводився у рамках дня ЦО. Проте визначитися яка з екскурсій була найкращою, дітям було важко тому що кожна з них була по-своєму цікавою. Серед них: похід до бібліотеки № 15 та зустріч з цікавою криворізькою письменницею, екскурсія до станції юних техніків та юних натуралістів, оглядова екскурсія «Індустріальний Кривбас», відвідування краєзнавчого музею та музею Криворізького медичного коледжу, відвідування басейну, похід у кіно та до театру. Крім того, навіть не виходячи із закладу можна було цікаво провести час. Адже до уваги всіх вихованців представлені гуртки «Англійська без меж», художній, комп’ютерний, спортивний, проходили тренінги з бадмінтону, різноманітні змагання. Одним словом, розваги на будь-який смак, а нудьгувати просто не було часу. Забезпечували відпочинок у ДЗВ «Дивокрай» досвідчені та віддані своїй справі педагоги. Батьки вихованців висловлюють усім педагогам щиру подяку за організацію дозвілля. ( Відгук батьків 6 –В класу)