Криворізька гімназія № 91

 

Директор

Бєлікова Тетяна Борисівна

тел.  +380973643919

[email protected]

Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор Закладу є керівником цивільного захисту.

Директор Закладу призначається і звільняється з посади згідно з чинним законодавством України та діючим у місті Порядком. З директором Закладу укладається контракт. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України.

 

Директор Закладу:

6.21.1 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

6.21.2 організовує навчально-виховний процес;

6.21.3 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

6.21.4  відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

6.21.5 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

6.21.6 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

6.21.7   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання;

6.21.8   заохочує творчий пошук, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

6.21.9  забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

6.21.10 призначає   класних  керівників, завідуючих  навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

6.21.11 контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

6.21.12 здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

6.21.13  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;

6.21.14  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

6.21.15 за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Закладу;

6.21.16  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

6.21.17 несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічни-ми працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.